Welkom in het Stadsarchief Ninove

onder Extern nieuws

De archiefdienst van de stad Ninove bewaart en beheert de documenten van het stadsbestuur en de stedelijke administratie. Als gevolg van de gemeentelijke fusies in 1976 beheert het stadsarchief ook de archieven van de voormalige gemeenten Appelterre-Eichem, Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, Nederhasselt, Neigem, Okegem, Outer, Pollare en Voorde van ca. 1796 tot en met 1976. Als documentatie bij de archieven, bewaart de stad ook een selectie uit de oude handbibliotheken van de administraties. Binnenkort wordt ook de erfgoedbibliotheek, thans onder beheer van de openbare bibliotheek, beheerd en bewaard door het stadsarchief. De stukken uit deze erfgoedbibliotheek zal je kunnen raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief.

Je kan in het stadsarchief informatie terugvinden over diverse thema’s: de inwendige organisatie en uitrusting van het stadsbestuur – het personeel – de boekhouding – de belastingen – het kadaster – de verhoudingen met andere overheden – de burgerlijke stand – de bevolking incluis de vreemdelingen – de legerdienst – oorlogen – het onderwijs – het openbaar domein (gebouwen, begraafplaatsen, wegen, waterlopen, …) – openbare werken – de openbare veiligheid, rust en orde – de volksgezondheid en publieke hygiëne – sociale zaken – het leefmilieu – het sociaal-culturele leven – de lokale economie incluis de landbouw – stedenbouw – de intercommunales – kerkfabrieken – lokale welzijnsinstellingen, enz. De gemeentearchieven kunnen dus dienen voor de studie van de sociaaleconomische, de culturele en de politieke geschiedenis.

Het OCMW-archief

Sinds januari 2019 beheert het stadsarchief ook het archief van het OCMW van Ninove. Het OCMW-archief ontsluit de archiefdocumenten van het OCMW (°1976), maar ook van zijn voorganger: de Commissies van Openbare Onderstand (°1925) van Ninove en van de fusiegemeenten. De Commissie van Ninove was onder andere verantwoordelijk voor het hospitaal en het wezenhuis in de Burchtstraat.

Praktisch

Iedereen is welkom in de leeszaal van het stadsarchief. Raadpleging van de archieven kan tijdens de openingsuren van het stadhuis. Van de archieven van voor de fusie zijn er voorlopige inventarissen opgemaakt. Het stadsarchief verbetert deze inventarissen voortdurend. Je kan ze raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief. Ze worden momenteel ook volop ingevoerd door de archivaris en haar archiefteam in GIAS. Via de zoekbalk kan je stukken terugvinden en binnenkort ook aanvragen.

In de leeszaal wijst de archivaris je de weg in de archieven. Zij kan je waardevolle tips geven. Niet alle documenten zijn openbaar. Raadpleging is gratis, voor kopieën betaal je een kleine vergoeding.

Als je om één of andere reden niet naar de leeszaal kan komen, verricht het archief tegen betaling beperkte historische opzoekingen in jouw plaats. Stel je vraag zo concreet en duidelijk mogelijk per mail, per brief of telefonisch. Uitgebreide opzoekingen verricht je zelf.

Vrijwilligers

Verschillende vrijwilligers zetten zich in om het archief toegankelijker te maken door de documenten over te typen of er indices op te maken. Deze extra zoekinstrumenten worden ter beschikking gesteld van de bezoeker in de leeszaal of zijn online te raadplegen via verschillende websites.

Zo zijn de akten van de registers van de burgerlijke stand van 1796 tot en met 1920 en de bevolkingsregisters van de 19de eeuw van Ninove en deelgemeenten online terug te vinden via de ‘personendatabank’ van de website ‘Made in Denderland’ van de Erfgoedcel Denderland. Je vindt op de website ook de digitale afbeeldingencollectie van het stadsarchief en enkele topstukken uit de collectie zoals de figuratieve kaarten van Denderwindeke en Meerbeke.

Je kan het stadsarchief contacteren via archief@ninove.be of op het nummer 054 50 51 10.